Privātuma politika


Informācija par personas datu apstrādi interneta vietnē motorfy.lv un SIA ā€žERVIAā€ personas datu apstrādes principi un noteikumi:

Informācija par pārzini:
SIA ā€žERVIAā€, reÄ£.Nr. 40103148190, adrese:
Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvija, kontakt informācija datu apstrādes un aizsardzības jautājumos:
info@motorfy.lv. Interneta vietne:
www.motorfy.lv

Termini:
SadarbÄ«bas partneri ā€“ kredÄ«t devēji, ar kuriem SIA ā€œERVIAā€ ir noslēgts sadarbÄ«bas lÄ«gums;
Klients ā€“ ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlÄ“Å”anos izmantot jebkurus motorfy.lv sniegtos pakalpojumus;
Personas dati - ir jebkura ar Klientu tieŔi vai netieŔi saistīta informācija;
Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;
Personas datu apstrāde - ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākŔana, ierakstīŔana, glabāŔana, mainīŔana, piekļuves doŔana, pieprasījumu veikŔana, nodoŔana u.tml.);
Datu subjekts ā€“ identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieÅ”i vai netieÅ”i identificēt;
Darbinieks - fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "ERVIA" uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas;
Pieteikums ā€“ klientam prasÄ«tā informācija;
SÄ«kdatnes - maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierÄ«cē (piemēram, mobilajā tālrunÄ«) brÄ«dÄ«, kad Tu apmeklē tÄ«mekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tÄ«mekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietoÅ”anas pieredzi. SÄ«kdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palÄ«dz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.

1. Personas datu apstrāde un apstrādes nolūki:

1.1. motorfy.lv personas datu apstrādi veic saskaņā ar ES Regulu (ES) 2016/679. Apstrādājot Personas datus tiek nodroÅ”ināta konfidencialitāte un ir Ä«stenoti atbilstoÅ”i tehniskie un organizatoriskie pasākumi Personas datu pasargāŔanai no nesankcionētas piekļuves, ieguves, pretlikumÄ«gas apstrādes, izpauÅ”anas, nejauÅ”as pazaudÄ“Å”anas, izmainÄ«Å”anas vai iznÄ«cināŔanas. 1.2. Pakalpojumu nodroÅ”ināŔanā, motorfy.lv, izmanto tikai apstiprinātus Personas datu apstrādātājus(sadarbÄ«bas partneri). 1.3. Detalizētāka informācija par Personas datu apstrādi aprakstÄ«ta savstarpēji noslēgtos lÄ«gumos, kā arÄ« citos ar pakalpojumiem saistÄ«tos dokumentos. 1.4. Datu apstrādes tiesiskais pamats:
klienta personas datu apstrāde ir vajadzÄ«ga lÄ«guma, kura lÄ«gumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikÅ”anai pēc datu subjekta pieprasÄ«juma pirms lÄ«guma noslēgÅ”anas (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakÅ”punkta). 1.5. AttiecÄ«gi motorfy.lv veiktie pasākumi:
1.5.1. KreditÄ“Å”anas pakalpojumu informācijas sniegÅ”ana;
1.5.2. KreditēŔanas pakalpojumu starpniecība;
1.5.3. Klienta pieteikuma nosÅ«tÄ«Å”ana SadarbÄ«bas partneriem (skatÄ«t 4.1. punktu) kredÄ«tspējas izvērtÄ“Å”anai, lai saņemtu no tiem kreditÄ“Å”anas piedāvājumus;
1.5.4. SIA Motorfy darbinieku un sadarbÄ«bas partneru komunikācijai ar klientu ar e-pasta, SMS un telefonu zvanu starpniecÄ«bu, lai varētu sniegt motorfy.lv norādÄ«tos pakalpojumus. 1.5.5. UzņēmējdarbÄ«bas analÄ«zes, statistikas mērÄ«jumu, tirgus izpētes veikÅ”ana un SIA "ERVIA" darbÄ«bas, sniegto pakalpojumu un produktu kvalitātes novērtÄ“Å”ana, lai nodroÅ”inātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodroÅ”inātu un piedāvātu Klientam jaunus pakalpojumus;
1.5.6. Klientam piedāvāt motorfy.lv citus un/vai treŔo personu pakalpojumus un produktus;
1.5.7. Pienākumu izpildei, kas izriet no normatīvo aktu prasībām;
1.5.8. Klientam tieŔā marketinga paziņojumu nosÅ«tÄ«Å”ana ar e-pasta, mobilo pakalpojumu, tÄ«mekļa vietnes starpniecÄ«bu.

2. Apstrādātās personu datu kategorijas motorfy.lv interneta vietnē:

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, utt);
Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.);
Profesionālos datus (piem., darba vieta, nodarboÅ”anās, ziņas par izglÄ«tÄ«bu utt.);
FinanÅ”u informācija (piem., informācija par saistÄ«bām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, utt.);
Ģimenes dati (ziņas par Klienta ģimeni un saistīto personu kontaktinformācija);
Datus attiecībā uz klienta apmeklējumiem un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem motorfy.lv

3. SIA "ERVIA" Informācijas iegūŔanas avoti:

3.1. Klienta motorfy.lv mājas lapas apmeklējums;
3.2. Klients iesniedz datus aizpildot motorfy.lv kredīta pieteikuma formu;
3.3. Klients iesniedz dokumentus (bankas konta pārskatu, VSAA izziņu, u.c.) pievienojot tos motorfy.lv mājas lapā vai iesūtot ar e-pasta vai kāda cita saziņas līdzekļa starpniecību. 3.4. SIA "ERVIA" apkopo informāciju, kura ir radusies kontakta laikā ar klientu:
e-pasta un Ä«sziņu sarakste, caur tērzÄ“Å”anas kanālu un telefona sarunas (telefona sarunas tiek ierakstÄ«tas). 3.5. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecÄ«bu. SIA "ERVIA" finanÅ”u informāciju var apkopot no klienta internetbankas lÄ«dz ar klienta piekriÅ”anu bankas datu apkopoÅ”anai, izmantoÅ”anai un kopÄ«goÅ”anai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegÅ”anai. Bankas konta pārskats iekļauj sevÄ« visus ienākoÅ”os un izejoÅ”os darÄ«jumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēneÅ”iem. Informācija par klienta finanÅ”u datiem tiek iegÅ«ta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecÄ«bas un citiem kontiem. Klients iesniedz sava bankas konta ienākoÅ”o un izejoÅ”o darÄ«jumu informāciju caur savu internetbanku. Ar klienta iepriekŔēju skaidru atļauju SIA "ERVIA" no Klienta internetbankas iegÅ«st atbilstoÅ”u personÄ«go un finanÅ”u informāciju, kas nepiecieÅ”ama sadarbÄ«bas partneriem kredÄ«tspējas izvērtÄ“Å”anai, lai saņemtu no tiem kreditÄ“Å”anas piedāvājumus. Å Ä« informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneÅ”a naudas plÅ«smu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredÄ«ta pārsniegÅ”ana, aizdevumi un citi darÄ«jumi. IegÅ«to informāciju SIA "ERVIA" dzÄ“Å” pēc aizdevuma piedāvājuma termiņa beigām vai pēc aizdevuma lÄ«guma noslēgÅ”anas ar izvēlēto kreditoru. 3.6. No sadarbÄ«bas partneriem, kuri ir minēti punktā 4.1., saņemtā informācija.

4. Personas datu saņēmēji; /kam dati tiek nodoti?/;

4.1. Klienta personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādītas viņu leģitīmās intereses:
SadarbÄ«bas partneris un tā ā€œPersonas datu apstrādes noteikumiā€
ā€¢ TF BANK AB (ReÄ£. Nr. 556158-1041) https://www.tfbank.lv/privatums-un-drosiba/
ā€¢ SIA InCREDIT GROUP (ReÄ£. Nr. 40103307404) https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna
ā€¢ Aizdevums.lv SIA (ReÄ£. Nr. 40003468776) https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika
ā€¢ Holm Bank Latvia SIA (ReÄ£. Nr. 5410305377) https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika
ā€¢ NORD lÄ«zings SIA (ReÄ£. Nr. 40103472462) https://nordlizing.lv/lv/
ā€¢ AS MC Finance (ReÄ£. Nr. 40103326532) https://mcfinance.lv/privacy-policy/
ā€¢ SIA Elizings.lv (ReÄ£. Nr. 40103874151) https://elizings.lv/privatuma-politika

4.2. SadarbÄ«bas partneri saņem klienta datus sekojoÅ”iem mērÄ·iem:
ā€¢ Klienta identifikācijas veikÅ”anai, maksātspējas novertÄ“Å”anas veikÅ”anai un kredÄ«ta piedāvājuma izteikÅ”anai pamatojoties uz klienta pieteikumu.
ā€¢ Lai SadarbÄ«bas partneri nodotu klienta personas datus un saņemtu klienta datus no treÅ”ajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas KredÄ«tu reÄ£istrs, LR Zemesgrāmata, Latvijas Bankas KredÄ«tu reÄ£istrs, Valsts sociālās apdroÅ”ināŔanas aÄ£entÅ«ra, PilsonÄ«bas un migrācijas lietu pārvalde, IedzÄ«votāju reÄ£istrs, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes droŔības direkcija, AS ā€žCrefo birojsā€ (reÄ£. Nr. 40103947718), AS KredÄ«t informācijas birojs (reÄ£. Nr. 40103673493), SIA ā€žPaus Konsultsā€ (reÄ£. Nr. 40003352670), SIA ā€žCreditreform Latvijāā€ (reÄ£. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reÄ£. Nr. 40003514990), SIA ā€žJulianus Inkasso Latvijaā€, (reÄ£. Nr. 40003717522), UAB ā€œGelvoraSergelā€ filiāle Latvijā (reÄ£. Nr. 40103208983), SIA ā€žKonsultatÄ«vā sabiedrÄ«ba ā€žConventusā€ā€ (reÄ£. Nr. 40003428538), SIA ā€œSergelā€ (reÄ£. Nr. 40103183181), SIA ā€žCREFO RATINGā€ (reÄ£. Nr. 40003807493), AS ā€œCREFO Birojsā€ (reÄ£. Nr. 40103947718) un citi.

4.3. Izmantojot sniegto pakalpojumu JÅ«s:

ā€¢ PiekrÄ«tat pieteikumā norādÄ«to personas datu nodoÅ”anai SIA "ERVIA", apstrādei (ieskaitot datu vākÅ”anu un uzglabāŔanu) normatÄ«vajos aktos un Å”ajos noteikumos noteiktajā kārtÄ«bā un apmērā, kā arÄ« tam, ka pieteikumā norādÄ«tos personas datus SIA "Motorfy" izmanto, lai saņemtu un nodotu informāciju datu apstrādei (ieskaitot to vākÅ”anu un uzglabāŔanu) treÅ”ajām personām, citiem datu pārziņiem, privātām un publiskām datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tajā skaitā, bet ne tikai - IedzÄ«votāju reÄ£istrs, Latvijas Bankas kredÄ«tu reÄ£istrs, CSDD, NederÄ«go dokumentu reÄ£istrs, Uzņēmumu reÄ£istrs, Valsts ieņēmumu dienests, kā arÄ« parāda atgÅ«Å”anas pakalpojumu sniedzēji un to uzturētās datu bāzes un pārbaudÄ«tu personas identitāti un spēju atmaksāt aizdevumu.

ā€¢ PiekrÄ«tat, ka "Holm Bank Latvia" SIA pieteikumā norādÄ«to pieteikuma iesniedzēja personas datu apstrāde notiks, ievērojot tiesÄ«bu aktus, KredÄ«tlÄ«guma noteikumus un Privātuma politiku, kas atrodama www.holmbank.lv Apliecināt, ka pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnÄ«gas, pretējā gadÄ«jumā SIA "Holm Bank Latvia" ir tiesÄ«gs atteikties no noslēgtā aizdevuma lÄ«guma jebkurā tā izpildes stadijā. Esat informēts par SIA "Holm Bank Latvia" tiesÄ«bām pieŔķirt pieprasÄ«to aizdevumu vai noraidÄ«t pieteikumu par aizdevuma pieŔķirÅ”anu, nepaskaidrojot sava lēmuma iemeslus, ka arÄ« uzņēmums ir tiesÄ«gs neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti lēmuma pieņemÅ”anai. JÅ«su pieteikumā norādÄ«tie ienākumi un esoŔās saistÄ«bas atspoguļo patieso stāvokli uz pieteikuma iesniegÅ”anas brÄ«di un nepastāv objektÄ«vi apstākļi bÅ«tiskām ienākumu un izdevumu izmaiņām. Esat informēts, ka SIA ā€žHolm Bank Latviaā€, lai novērtētu JÅ«su maksātspēju pirms lÄ«guma noslēgÅ”anas, saskaņā ar normatÄ«vajiem aktiem un Privātuma politikas noteikumiem iegÅ«st un iekļauj informāciju par pieteikuma iesniedzēja saistÄ«bām no publiskām un privātām datubāzēm. Izmantotās datubāzes: Latvijas Bankas KredÄ«tu reÄ£istrs, KredÄ«tinformācijas birojs, PilsonÄ«bas un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes. Pieteikuma iesniedzējs ir patiesais labuma guvējs kredÄ«ta lÄ«dzekļu izlietoÅ”anai, bet ja tā nav, tad pieteikuma iesniedzējs norāda patiesā labuma guvēju.

ā€¢ PiekrÄ«tat, ka SIA ā€žAIZDEVUMS.LVā€ (reÄ£.Nr.40003468776) veic JÅ«su personas datu apstrādi atbilstoÅ”i SIA ā€žAIZDEVUMS.LVā€ Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērÄ·iem, apjomā un kārtÄ«bā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA ā€žAIZDEVUMS.LVā€ mājaslapā: www.aizdevums.lv. Apstiprināt, ka esat iepazinies iepazinies ar SIAā€AIZDEVUMS.LVā€ Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. JÅ«s piekrÄ«tat, ka SIA ā€žAIZDEVUMS.LVā€ saņem un sniedz informāciju par JÅ«su saistÄ«bām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem "Creditreform Latvija SIA", (reÄ£.Nr.40003255604) un "Paus Konsults SIA",(reÄ£.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesÄ«bas izpaust sniegto informāciju treÅ”ajām personām maksātspējas izvērtÄ“Å”anas vajadzÄ«bām;

ā€¢ PiekrÄ«tat, ka TF Bank AB (reÄ£.Nr. 556158-1041) veic JÅ«su personas datu apstrādi atbilstoÅ”i TF Bank AB Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērÄ·iem, apjomā un kārtÄ«bā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami TF Bank AB mājaslapā: www.tfbank.lv. Apstiprināt, ka esat iepazinies ar TF Bank AB Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. PiekrÄ«tu, ka TF Bank AB saņem un sniedz informāciju par JÅ«su saistÄ«bām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem "Creditreform Latvija SIA", (reÄ£.Nr.40003255604) un "Paus Konsults SIA",(reÄ£.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesÄ«bas izpaust sniegto informāciju treÅ”ajām personām maksātspējas izvērtÄ“Å”anas vajadzÄ«bām;

ā€¢ PiekrÄ«tat, ka SIA ā€žNORD lÄ«zings" (ReÄ£. Nr.:40103472462) veic JÅ«su personas datu apstrādi atbilstoÅ”i SIA ā€žNORD lÄ«zings". Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērÄ·iem, apjomā un kārtÄ«bā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA ā€žNORD lÄ«zings" mājaslapā: https://nordlizing.lv/ . Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA ā€žNORD lÄ«zings" Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. PiekrÄ«tat, ka SIA ā€žNORD lÄ«zings" saņem un sniedz informāciju par JÅ«su saistÄ«bām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem un kredÄ«tinformācijas birojiem (Creditreform Latvija SIA ReÄ£.Nr. 40003255604, SIA Paus Konsults ReÄ£.nr. 40003352670, AS KredÄ«tinformācijas Birojs ReÄ£.Nr. 40103673493) kam ir likumā noteiktas tiesÄ«bas izpaust sniegto informāciju treÅ”ajām personām maksātspējas izvērtÄ“Å”anas vajadzÄ«bām;

ā€¢ PiekrÄ«tat, ka SIA ā€želizings.lv" (ReÄ£. Nr.:40103874151) veic JÅ«su personas datu apstrādi atbilstoÅ”i SIA ā€želizings.lv" klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērÄ·iem, apjomā un kārtÄ«bā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA ā€želizings.lv" mājaslapā: https://elizings.lv/lv/privatuma-politika . Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA ā€želizings.lv" Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama.
ā€¢ JÅ«s skaidri saprotat un piekrÄ«tat, ka SabiedrÄ«ba, tā filiāles, darbinieki, aÄ£enti, maksātāji un licences devēji nav atbildÄ«gi par jebkādiem Jums tieÅ”iem, netieÅ”iem, nejauÅ”iem, Ä«paÅ”i izrietoÅ”iem vai tipveida bojājumiem, kas var rasties JÅ«su vainas dēļ, taču raduÅ”ies jebkādā veidā un pakļaujas jebkurai atbildÄ«bas teorijai. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) peļņas zaudējumu (neatkarÄ«gi no tā, vai tie raduÅ”ies tieÅ”i vai netieÅ”i), jebkādu nemateriālās vērtÄ«bas vai uzņēmējdarbÄ«bas reputācijas zaudējumu un jebkādus citus nemateriālus zaudējumus.

ā€¢ PiekrÄ«tat ka datu sniegÅ”ana SIA ā€žERVIAā€ ir pilnÄ«bā brÄ«vprātÄ«ga Klienta izvēle.

ā€¢ JÅ«s apliecināt, ka JÅ«su iesniegtajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija ir patiesi, pareizi un pilnÄ«gi.

5. Personas datu glabāŔanas termiņi vai glabāŔanas kritēriji:

Klienta dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepiecieÅ”ams datu apstrādes nolÅ«kam. SadarbÄ«bas partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoÅ”i privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtÄ«bā un normatÄ«vajiem aktiem. Cits glabāŔanas periods var bÅ«t pamatots ar lÄ«gumu ar Klientu vai SIA ā€žERVIAā€ leÄ£itÄ«majām interesēm - piemērojamajiem normatÄ«vajiem aktiem.
Dati tiek Apstrādāti Eiropas Savienībā un netiek nodoti valstīm, kas neietilpst ES/EEZ

6. Personas datu profilēŔana:

ProfilÄ“Å”ana ir personas datu automātiska apstrāde. SadarbÄ«bas partneri, kuri norādÄ«ti 4.1. punktā, var laicÄ«gi norādÄ«t klientu pieteikumu saņemÅ”anas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosÅ«tÄ«ts atbilstoÅ”ajiem SadarbÄ«bas partneriem, balstoties uz partnera norādÄ«tajiem parametriem. Jautājumu gadÄ«jumā par profilÄ“Å”anu klients var sazināties rakstiski sÅ«tot e-pastu uz info@motorfy.lv.

7. Klienta (datu subjekta) tiesības:

7.1. BÅ«t informētam par datu apstrādes mērÄ·iem pirms jebkuras datu nodoÅ”anas;
7.2. Klientam ir tiesības iebilst pret datu apstrādes turpināŔanu, kā arī atsaukt iepriekŔ dotu piekriŔanu datu apstrādei;
7.3. Pieprasīt savu personas datu laboŔanu, ja tie ir neatbilstoŔi, nepilnīgi vai nepareizi;
7.4. Saņemt informāciju, vai motorfy.lv apstrādā datu subjekta personas datus, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
7.5. PieprasÄ«t Klienta personas datu ā€œAizmirÅ”anuā€, rakstot uz e-pastu info@motorfy.lv;
7.6. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem, un ja iespējams, nodot Ŕādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamÄ«ba);
7.7. Lai izskatītu iespēju realizēt 7.punktā minētās klienta (datu subjekta) tiesības, klientam pieprasījums jāsūt uz info@motorfy.lv ;
7.8. motorfy.lv apstrādā klienta pieprasÄ«jumu cik vien ātri tas ir iespējams. Klientam ir tiesÄ«bas pieprasÄ«t piekļuvi datiem, kurus motorfy.lv apstrādā, bez maksas 2 reizes kalendārā gada laikā. Ja klients pieprasa informāciju vairāk kā divas reizes gadā, tad SIA "Motorfy" ir tiesÄ«bas prasÄ«t atlÄ«dzÄ«bu, kura atbilst izmaksām, kuras SIA "ERVIA" rodas, izpildot Å”o pieprasÄ«jumu.
7.9. Tiesību pārkāpuma gadījumā datu subjekta ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

8. Personas datu apstrādes droŔība:

Klientam sniegtā informācija tiek uzglabāta droÅ”os serveros. Klienta droŔībai transakciju dati tiek Å”ifrēti;
motorfy.lv veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai SIA "ERVIA" pilnvarotiem darbiniekiem un SIA "ERVIA" sadarbÄ«bas partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepiecieÅ”ama darba pienākumu veikÅ”anai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesÄ«bu aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasÄ«bas;
motorfy.lv klienta datu apstrādes sistēmai tiek izmantoti vairāku pakāpes paroļu aizsardzība.

9. Izmaiņas privātuma politikā

Aktuālā motorfy.lv privātuma politika ir apskatāma interneta vietnē. Attiecīgi arī ar privātuma politikas izmaiņām ir iespējams iepazīties motorfy.lv interneta vietnē.

10. SÄ«kdatņu izmantoÅ”anas politika

motorfy.lv tiek izmantotas sekojoÅ”as sÄ«kdatnes attiecÄ«giem izmantoÅ”anas mērÄ·iem:
10.1. Pakalpojumu nodroÅ”ināŔana un uzturÄ“Å”ana ā€“ sÄ«kdatnes, kas funkcionāli atbalsta motorfy.lv pakalpojumu nodroÅ”ināŔanu;
10.2. Google - ļauj nodroÅ”ināt labāku piekļuvi mÅ«su mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoÅ”i lietotāja vajadzÄ«bām. Mēs izmantojam Å”o informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mÅ«su mājas lapu;
10.3. Facebook ā€“ izvieto sÄ«kdatnei lÄ«dzÄ«gu kodu Tavā interneta pārlÅ«kprogrammā. Tas palÄ«dz analizēt lietotāju plÅ«smu no Facebook izvietotas reklāmas un palÄ«dz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.
Pēc vēlÄ“Å”anās var sÄ«kdatnes kontrolēt un izdzēst. PlaŔāka informācija pieeja Å”eit: aboutcookies.org.

Klients var izdzēst visas sÄ«kdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlÅ«kprogrammu vari iestatÄ«t tā, lai tiktu bloķēta sÄ«kdatņu ievietoÅ”ana datorā. Taču tādā gadÄ«jumā Klientam bÅ«s manuāli jāpielāgo daži iestatÄ«jumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamÄ«ba, ka atseviŔķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Turpinot lietot vietni JÅ«s piekrÄ«tat motorfy.lv sÄ«kdatņu lietoÅ”anas noteikumiem.

Sīkdatņu politika


Kas ir sīkdatnes?
SÄ«kdatne ir maza teksta datne (mazs teksta fails), kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierÄ«cē (piemēram, mobilajā tālrunÄ«) brÄ«dÄ«, kad Tu apmeklē tÄ«mekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tÄ«mekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietoÅ”anas pieredzi. SÄ«kdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palÄ«dz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.

Kādas sÄ«kdatnes izmanto motorfy.lv un kādi ir to lietoÅ”anas mērÄ·i?
Motorfy.lv tiek izmantotas sekojoÅ”as sÄ«kdatnes attiecÄ«giem izmantoÅ”anas mērÄ·iem: Lietotāja autentifikācija ā€“ paredz lietotāja atpazÄ«Å”anu un droŔāku interneta vietnes izmantoÅ”anu. Pakalpojumu nodroÅ”ināŔana un uzturÄ“Å”ana ā€“ sÄ«kdatnes, kas funkcionāli atbalsta motorfy.lv pakalpojumu nodroÅ”ināŔanu. Google - ļauj nodroÅ”ināt labāku piekļuvi mÅ«su mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoÅ”i lietotāja vajadzÄ«bām. Mēs izmantojam Å”o informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mÅ«su mājas lapu. Facebook ā€“ izvieto sÄ«kdatnei lÄ«dzÄ«gu kodu Tavā interneta pārlÅ«kprogrammā. Tas palÄ«dz analizēt lietotāju plÅ«smu no Facebook izvietotas reklāmas un palÄ«dz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.

SÄ«kdatņu pieņemÅ”ana
Izmantojot mÅ«su tÄ«mekļa vietni, jÅ«s piekrÄ«tat, ka mēs: ā€¢ apkopojam informāciju par to, kā izmantojat Å”o tÄ«mekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistÄ«t ne ar vienu konkrētu personu; ā€¢ saglabājam datus par to, kurÅ” tÄ«mekļa pārlÅ«ks un tehniskais nodroÅ”inājums ir izmantots, apmeklējot mÅ«su tÄ«mekļa vietni; ā€¢ individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarÄ«bā no informācijas, kas iegÅ«ta pēc jÅ«su pēdējā apmeklējuma. ā€¢ Ar sÄ«kdatņu palÄ«dzÄ«bu mÅ«su tÄ«mekļa vietnē apkopotā informācija var tikt izmantota arÄ« tam, lai rādÄ«tu dažas reklāmas, kad internetā apmeklējat citas vietnes.

Kā var kontrolēt sīkdatnes?
Pēc vēlÄ“Å”anās vari sÄ«kdatnes kontrolēt un izdzēst. PlaŔāka informācija pieeja Å”eit: aboutcookies.org. Vari izdzēst visas sÄ«kdatnes, kuras ir Tavā datorā, un lielāko daļu pārlÅ«kprogrammu vari iestatÄ«t tā, lai tiktu bloķēta sÄ«kdatņu ievietoÅ”ana datorā. Taču tādā gadÄ«jumā Tev bÅ«s manuāli jāpielāgo daži iestatÄ«jumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamÄ«ba, ka atseviŔķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. PlaŔāka informācija par Ä«paÅ”i pielāgotu reklāmu atkarÄ«bā no jÅ«su interneta lietojuma paradumiem ir pieejama tÄ«mekļa vietnē https://www.youronlinechoices.eu